Đăng ký tài khoản ID hệ thống iSale.vn

*/ Chỉ cần đăng ký 1 tài khoản iSale.vn duy nhất. Bạn sử dụng được tất cả các dịch vụ, phần mềm thuộc hệ thống phân phối của iSale.vn (iContent, iView, iTarget, iPage, iEvent, iGroup...)

*/ iSale.vn kết nối chứng thực OAuth - OpenId với Google, Facebook theo chuẩn quốc tế

*/ Hướng dẫn đăng ký và những lưu ý để sử dụng Hệ thống iSale.vn THÀNH CÔNG!